Thursday, May 25, 2006

ปัจจัย ๔

มีสองความหมาย

๑ ทางพระอภิธรรม ใน พระพุทธศาสนา ปัจจัย ๔ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดรูป ได้แก่ กรรม จิต อุตุ อาหาร


๒ โดยท้่วไป หมายถึง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค

No comments: