Wednesday, June 21, 2006

พระบิดา

ในบริบท เช่น พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ หรือ ฯลฯ
คำนี้เคยอ่านเจอว่า ราชบัณฑิตท่านหนึ่งเคยให้ความเห็นว่า ใช้ว่่า บิดา เฉยๆ เพราะคำที่ตามมาไม่ใช่บุคคล แต่ก็เห็นใช้เกร่อ ทาง นสพ.

No comments: