Monday, April 17, 2006

พันล้าน

ภาษาไทยโบราณดูเหมือนจะใช้ว่า ตื้อ เช่นในชื่อพระพุทธรูป พระเจ้าองค์ตื้อ อีกอย่างเคยอ่านเจอใช้ว่า ร้อยโกฏ (ก็คือร้อยสิบล้านนั่นแหละ) แต่ไม่มีใครใช้ใน นสพ.

พันล้านปี = billion years ฝรั่งใช้ตัวย่อว่า Gyr สงสัยมาจากคำว่า Gigayears

ตัวย่อภาษาอังกฤษ Gyr นี้ยังไม่มีใช้ในสื่อภาษาไทย
เพิ่งเจอตัวย่อนี้ในวารสารวิชาการ อย่างเช่น Nature

No comments: