Sunday, March 04, 2007

คำนี้ยังไม่เห็นมีคำไทย : meme

meme แปลว่า หน่วยของข่าวสารเชิงวัฒนธรรม ที่มีการส่งแนวความคิดได้ต่อๆกันไป ในสังคม (จาก วิกิพีเดีย)
http://en.wikipedia.org/wiki/Meme
และ มีมที่มีจะอยู่รอดได้ในเชิงวิวัฒนาการนั้น จะต้องกระจายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช่่ว่า มีมที่ดีมีประโยชน์สูงสุดกับคนแต่อย่างใด

ผมก็ย้อนมาคิดถึง การเผยแผ่พุทธศาสนาแบบเถรวาท (ไม่นับสายธรรมกาย) นับว่าไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องที่มีการเลียนแบบกันทั่วโลก เช่น แฟชั่น ค่านิยมในตัวดาราซูเปอร์สตาร์ หรือนักกีฬาระดับโลก

No comments: